friskbrisenergi.no                                                       fornybar energi løysingar


Heim Energi frå sjøbølger Vindenergi  Termisk energi Om nettstaden Kontakt


Vindkraftverk Ein miljøvenleg metode for omforming av vindkraft til elektrisk kraft, deler av vindkraftverket kan lagast av trematerialar og det har ingen ytre roterande deler, les meir

Velkomen til nettstaden friskbrisenergi.no som presenterer praktiske, miljøvenlege og lågkostnad energiløysingar. Løysingane kan medverke til berekraftig utvikling og kan motverke klimaendringar.

Småkraftverk kan redusere kostnadene for å utvinne fornybar energi Småkraftverk som har lågt CO2 fotavtrykk og som er arrangert slik at dei ikkje medfører ulemper, kan utplasserast i eit stort antal og kan bidra med mykje energi.

Bølgekraftverk

Ein praktisk metode for å utvinne energi frå sjøbølger, les meir

Sjøbølger kan generere mykje energi. Frisk bris på åpent hav kan skape sjøbølger med høgd opp til 1,5 meter. Mange små bølgekraftverk plassert i ein sirkel vil gjere vedlikehaldet lettare. Kvart bølgekraftverk kan koplast i frå og takast inn på land for vedlikehald.   


Figuren til venstre syner eit bølgekraftanlegg som har 20 småkraftverk plassert i ein sirkel med diameter 130 meter. Dersom den gjennomsnittlege energien i bølgene er 40 kW per meter vil anlegget produsere 1,62 MW.

260 anlegg vil årleg produsere ca 3,6 TWh. Anlegga vil kreve eit areal på 0,13 x 47 km


 

Figuren til venstre syner eit bølgekraftanlegg som har 8 samlingar av småkraftverk der kvar samling har 20 småkraftverk plassert i ein sirkel med diameter 130 meter. Dersom den gjennomsnittlege energien i bølgene er 40 kW per meter vil anlegget produsere 12,96 MW.

32 anlegg vil årleg produsere ca 3,6 TWh. Anlegga vil kreve eit areal på 0,73 x 25 km


Engelsk versjon

Termisk kraftanlegg I tillegg til å generere elektrisitet har anlegget moglegheit for å kjøle omgivnadane, les meir